دپارتمان بیمه

دپارتمان بیمه و بازاریابی بیمه


ردیف نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت برگزاری روزهای برگزاری جزئیات دوره رزرو / ثبت نام
۱ کارگاه جامع روش های اجرایی فروش بیمه های عمر جزئیات ثبت نام
۱ دوره آموزشی جامع ورود به حرفه بیمه گری جزئیات ثبت نام
۲ کارگاه بیمه های مهندسی (مقدماتی) جزئیات ثبت نام
۳ کارگاه بیمه های مهندسی (پیشرفته) جزئیات ثبت نام
۴ کارگاه آموزشی قوانین مالیات کاربردی در بیمه جزئیات ثبت نام
۵ کارگاه آموزش بیمه های باربری جزئیات ثبت نام
۶ دوره جامع بیمه های آتش سوزی جزئیات ثبت نام
۷ دوره جامع متصدی دفاتر بیمه جزئیات ثبت نام
۸ دوره جامع بیمه های اتومبیل(ثالث و بدنه) جزئیات ثبت نام
۹ کارگاه آموزش بیمه های شناورهای دریایی(تئوری و عملی) جزئیات ثبت نام
۱۰ کارگاه آموزش بازدید اولیه و تفکیک ریسک و گزارش نویسی در بیمه های آتش سوزی جزئیات ثبت نام