دپارتمان مالی و حسابداری

دپارتمان مالی و حسابداری


ردیف نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت برگزاری روزهای برگزاری جزئیات دوره رزرو / ثبت نام
۱ بسته آموزش حسابداری ۱۸ مهر ۳۰ آذر ۱۸ الی ۱۹:۳۰ فرد جزئیات ثبت نام
۱ حسابداری ورود به بازار کار ۱۴ آبان ۲۱ آذر ۱۹:۳۰ الی ۲۱ فرد جزئیات ثبت نام