زندگی به شایستگی تو پاسخ می‌دهد

زندگی به شایستگی تو پاسخ می‌دهد

زندگی به شایستگی تو پاسخ می‌دهد، نه به نیاز تو.

(جیم رآن)

به خودم قول می دهم که …

آنقدر قوی باشم که هیچکس نتواند آرامش ذهن مرا برهم زند.

با همه به نیکی، شادی و توانگرانه حرف بزنم.

کاری کنم که دوستانم احساس کنند برایشان ارزش قائلم.

روی روشن هر چیزی را ببینم و خوشبینی خود را به واقعیت تبدیل نمایم.

بهترین افکار را داشته باشم، بهترین کارها را انجام دهم و بهترین را توقع داشته باشم.

از موفقیت دیگران چنان به هیجان بیایم که گویی موفقیت خودم است.

اشتباهات گذشته را فراموش کنم و روی پیشرفت های بهتر آینده تمرکز نمایم.

چهره ای بشّاش داشته باشم و همه را به لبخند خود، میهمان کنم.

آنقدر برای اصلاح خود وقت صرف کنم که وقتی برای عیب جویی از دیگران باقی نماند.

در هنگام نگرانی، بسیار بزرگ باشم؛ در هنگام خشم، بسیار بزگوار باشم؛ در هنگام ترس، بسیار قوی باشم، و در هنگام شادی بتوانم حضورِ دشواریها و دغدغه ها را تاب بیاورم.