کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

جدول برنامه درسی رشته مدیریت فناوری اطلاعات

دروس پیش نیاز                                                   حداکثر ۱۷ واحد

دروس مشترک                                                                     ۲۰ واحد

دروس اختصاصی هر گرایش                                               ۸ واحد

پایان نامه                                                                              ۴ واحد

دروس پیش نیاز

دروس پیش نیاز

تعداد ساعت

تعداد واحد

پیش نیاز یا زمان ارائه درس

جمع

عملی

نظری

جمع

عملی

نظری

نام درس

کد

۳۲

۰

۳۲

۲

۰

۲

زبان تخصصی مدیریت

۱

۳۲

۰

۳۲

۲

۰

۲

روش تحقیق

۲

۳۲

۰

۳۲

۲

۰

۲

فناوری اطلاعات

۳

۴۸

۰

۳۲

۳

۰

۳

مبانی سازمان و مدیریت

۴

۴۸

۰

۳۲

۳

۰

۳

مدیریت رفتار سازمانی

۵

۴۸

۰

۳۲

۳

۰

۳

تجزبه و تحلیل سیستم

۶

۳۲

۰

۳۲

۲

۰

۲

سیستم اطلاعات مدیریت

۷

۲۷۲

۱۷

جمع

دروس مشترک

مشترک

دروس

تعداد ساعت

تعداد واحد

پیش نیاز یا زمان ارائه درس

جمع

عملی

نظری

جمع

عملی

نظری

نام درس

کد

۳۲

۰

۳۲

۲

۰

۲

تئوری های مدیریت پیشرفته

۱

۳۲

۰

۳۲

۲

۰

۲

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

۲

۳۲

۰

۳۲

۲

۰

۲

سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته

(روش شناسی ایجاد سیستم)

۳

۳۲

۰

۳۲

۲

۰

۲

تحلیل آماری

۴

۳۲

۰

۳۲

۲

۰

۲

بازمهندسی فرایند های کسب و کار

۵

۳۲

۰

۳۲

۲

۰

۲

برنامه ریزی منابع سازمان

۶

۳۲

۰

۳۲

۲

۰

۲

تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان و مدیریت

۷

۳۲

۰

۳۲

۲

۰

۲

منطق فازی و هوش مصننوعی

۸

۳۲

۰

۳۲

۲

۰

۲

سیستم اطلاعات استراتژیک و معماری کلان سازمانی

۹

۳۲

۰

۳۲

۲

۰

۲

مدیریت دانش

۱۰

۳۲۰

۲۰

جمع

دروس اختصاصی هر گرایش

دروس اختصاصی گرایش

کسب و کار الکترونیکی

تعداد ساعت

تعداد واحد

پیش نیاز یا زمان ارائه درس

جمع

عملی

نظری

جمع

عملی

نظری

نام درس

کد

۳۲

۰

۳۲

۲

۰

۲

کسب و کار الکترونیکی

۱

۳۲

۰

۳۲

۲

۰

۲

مدیریت روابط مشتری

۲

۳۲

۰

۳۲

۲

۰

۲

مدیریت زنجیره تامین

۳

۳۲

۰

۳۲

۲

۰

۲

خدمات الکترونیکی

۴

۳۲

۰

۳۲

۲

۰

۲

دولت الکترونیکی

۵

۳۲

۰

۳۲

۲

۰

۲

بازاریابی الکترونیکی

۶

۳۲

۰

۳۲

۲

۰

۲

مسائل حقوقی تحارت الکترونیکی

۷

۲۲۴

۱۰

جمع

از میان دروس ۸ واحد به انتخاب دانشکده ارائه می گردد.

دروس اختصاصی گرایش

مدیریت منابع اطلاعاتی

تعداد ساعت

تعداد واحد

پیش نیاز یا زمان ارائه درس

جمع

عملی

نظری

جمع

عملی

نظری

نام درس

کد

۳۲

۰

۳۲

۲

۰

۲

داده کاوی و انبار داده ها

۱

۳۲

۰

۳۲

۲

۰

۲

درگاهها و دروازه ها در شبکه

۲

۳۲

۰

۳۲

۲

۰

۲

مدیریت منابع اطلاعات

۳

۳۲

۰

۳۲

۲

۰

۲

سیستم مدیریت محتوا

۴

۳۲

۰

۳۲

۲

۰

۲

مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات بر اساس الگوی CMMI

۵

۳۲

۰

۳۲

۲

۰

۲

روش شناسی پژوهش در فناوری اطلاعات

۶

۳۲

۰

۳۲

۲

۰

۲

معماری سازمانی

۷

۲۲۴

۱۰

جمع

از میان دروس ۸ واحد به انتخاب دانشکده ارائه می گردد.

دروس اختصاصی گرایش

سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

تعداد ساعت

تعداد واحد

پیش نیاز یا زمان ارائه درس

جمع

عملی

نظری

جمع

عملی

نظری

نام درس

کد

۳۲

۰

۳۲

۲

۰

۲

سیستم های خبره

۱

۳۲

۰

۳۲

۲

۰

۲

سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری

۲

۳۲

۰

۳۲

۲

۰

۲

مهندسی نرم افزار به کمک کامپیوتر

(CASE)

۳

۳۲

۰

۳۲

۲

۰

۲

روش شناسی ایجاد سیستم های اطلاعاتی

۴

۳۲

۰

۳۲

۲

۰

۲

مدل سازی اطلاعات سازمان

۵

۱۶۰

۱۰

جمع

این گرایش شامل ۸درسی انتخابی از میان دروس تخصصی فوق می باشد. دانشجو موظف است ۴ واحد پایان نامه نیز اخذ کند

دروس اختصاصی گرایش

مدیریت دانش

تعداد ساعت

تعداد واحد

پیش نیاز یا زمان ارائه درس

جمع

عملی

نظری

جمع

عملی

نظری

نام درس

کد

۳۲

۰

۳۲

۲

۰

۲

استراتژی های مدیریت دانش

۱

۳۲

۰

۳۲

۲

۰

۲

مدیریت دانش در سازمانها

۲

۳۲

۰

۳۲

۲

۰

۲

فرایند های مدیریت دانش

۳

۳۲

۰

۳۲

۲

۰

۲

فناوری های مدیریت دانش

۴

۱۲۸

۸

جمع

دانشجو موظف است ۴ واحد پایان نامه نیز اخذ کند