کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

درس هاي پايه

ساعت

تعداد واحد

نام درس

رديف

عملي

نظري

جمع

۳۲

۳۲

۲

نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته

۱

۳۲

۳۲

۲

تحليل آماري

۲

۳۲

۳۲

۲

مديريت استراتژيک پيشرفته

۳

۳۲

۳۲

۲

مديريت منابع انساني پيشرفته

۴

۳۲

۳۲

۲

اخلاق و احکام کسب و کار

۵

۱۰

جمع واحد

درس هاي اصلي

ساعت

تعداد واحد

نام درس

رديف

عملي

نظري

جمع

۳۲

۳۲

۲

کاربرد تئوري تصميم گيري

۱

۳۲

۳۲

۲

روش شناسي پژوهش هاي کيفي و آميخته در مديريت

۲

۳۲

۳۲

۲

بازاريابي و مديريت بازار پيشرفته

۳

۳۲

۳۲

۲

مديريت رفتار مصرف کننده

۴

۳۲

۳۲

۲

مديريت تبليغات و برند

۵

۱۰

جمع واحد

درس هاي تخصصي – گرايش بازرگاني بين المللي

ساعت

تعداد واحد

نام درس

رديف

عملي

نظري

جمع

۳۲

۳۲

۲

استراتژي هاي بازرگاني بين المللي

۱

۳۲

۳۲

۲

بازاريابي بين المللي و صادرات

۲

۳۲

۳۲

۲

مديريت زنجيره تأمين بين المللي و واردات

۳

۳۲

۳۲

۲

اصول مذاکرات و قراردادهاي بازرگاني بين المللي

۴

۸

جمع واحد

ساعت

تعداد واحد

نام درس

رديف

عملي

نظري

جمع

۳۲

۳۲

۴

سمينار تحقيق و تتبع نظري – پايان نامه

۱

۴

جمع واحد