مدیریت

۱۳۹۶-۰۷-۱۹

کارشناسی ارشد مديريت تکنولوژی

کارشناسی ارشد مديريت تکنولوژی
۱۳۹۶-۰۷-۱۹

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی درس هاي پايه ساعت تعداد واحد نام درس رديف عملي نظري جمع – ۳۲ ۳۲ ۲ نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته […]
۱۳۹۶-۰۷-۱۹

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دروس اختصاصی      ۲۵واحد دروس تخصصی        ۱۳واحد پیش نیاز و کمبود    ۱۴واحد جمع واحد های دوره  ۵۲ واحد دروس مشترک دروس مشترک برنامه رشته مدیریت صنعتی با سه […]
۱۳۹۶-۰۷-۱۹

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی