مدیریت بازرگانی

۱۳۹۶-۰۷-۱۹

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی درس هاي پايه ساعت تعداد واحد نام درس رديف عملي نظري جمع – ۳۲ ۳۲ ۲ نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته […]