مدیریت صنعتی

۱۳۹۶-۰۷-۱۹

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دروس اختصاصی      ۲۵واحد دروس تخصصی        ۱۳واحد پیش نیاز و کمبود    ۱۴واحد جمع واحد های دوره  ۵۲ واحد دروس مشترک دروس مشترک برنامه رشته مدیریت صنعتی با سه […]