مدیریت

۱۳۹۶-۰۷-۱۹

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات جدول برنامه درسی رشته مدیریت فناوری اطلاعات دروس پیش نیاز                                                   حداکثر ۱۷ واحد دروس مشترک                                                                     ۲۰ واحد دروس اختصاصی […]