پرداخت آموزشی

فرم پرداخت آموزشی


کلیه دانش پذیران و شرکت کنندگان دوره های آموزشی و متقاضیان دریافت مدارک و گواهینامه های پایان دوره، می توانند از طریق فرم ذیل مبلغ هزینه های خود را پرداخت نمایند.

پس از پرداخت موفق، الزاما کد رهگیری خودتان را یاداشت نمایید تا در زمان تحویل مدارک و یا تشکیل پرونده، به واحد مالی ارائه نمایید. عواقب ناشی از گم نمودن یا فراموش نمودن کد رهگیری برعهده پرداخت کننده می باشد و بنیاد هیچگونه مسئولیتی در رابطه با آن نخواهد داشت.


  • در صورتی که معرف دارید، کد معرف یا نماینده را وارد نمایید.
  • مبلغ موردنظر خود را به ریال واد نمایید. مثال 10000000